Tytuł projektu w języku polskim:

EDUPRO – Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną

Tytuł projektu w języku angielskim:

Promoting LLL  in HE by implementing innovative practices in RPL


Nr projektu: 2014-1-PL01-KA203-003629 

Okres realizacji projektu: 01.09.2014-31.08.2016

Instytucja, w której wniosek jest realizowany: Agencja Narodowa Programu Erasmus+

Opis projektu:

Szkoły wyższe i edukacja całożyciowa coraz częściej poszukują możliwości organizacyjnych na współistnienie. Zadanie uznawalności efektów uczenia się poza edukacją formalną stało się sposobem na integrację szkolnictwa wyższego i LLL. Polskie uczelnie wyższe znajdują się na etapie poszukiwań i tworzenia własnych strategii i rozwiązań w zakresie LLL i RPL. Erasmus + daje możliwość na poznanie rozwiązań w innych krajach, wypracowanie własnej strategii i narzędzi na podstawie doświadczeń uczelni zagranicznych, a jednocześnie uczelniom zagranicznym umożliwia krytyczny ogląd własnych, stosowanych rozwiązań i pełną wymianę doświadczeń między wszystkimi partnerami.  Projekt EDUPRO odpowiada również na potrzebę rozszerzenia dostępu do edukacji osób dorosłych (powyżej 25 r.ż.) i podnosi rangę uczenia się poza systemem (np. w miejscu pracy) oraz tworzenie oferty edukacyjnej dla osób spoza społeczności akademickiej. Gwarantuje również włączenie interesariuszy (pracodawców, NGOs, władze lokalne) w proces kształtowania kompetencji pracowników i wskazywania pożądanych efektów uczenia się dla rynku pracy, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego.

W projekcie uczestniczą 4 uczelnie wyższe, które posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: Dolnośląska Szkoła Wyższa – akademicka uczelnia niepubliczna powstała w 1997r., Uniwersytet Algarve w Faro (Portugalia) – uczelnia powstała w latach 70. XX wieku, znana z bogatej oferty współpracy ze środowiskiem międzynarodowym i lokalnym rynkiem interesariuszy;  Uniwersytet Warwick (UK) jedna z największych uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii z bogatą ofertą w zakresie edukacji całożyciowej, Uniwersytet Gdański jedna z najlepszych uczelni wyższych w Polsce.

Działania podjęte w projekcie umożliwią stworzenie i przetestowanie rozwiązań organizacyjnych, instytucjonalnych, proceduralnych i kadrowych w zakresie uczenia się przez całe życie oraz umożliwią analizy obecnego stanu potwierdzania nauczania pozaformalnego i nieformalnego z wykorzystaniem potencjału uczelni wyższych. Zadania projektu obejmują wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami, dzielenie się materiałami i zasobami, wspólne badania (case study, badania w działaniu, analizy dokumentacji) oraz pilotażowe wdrożenie opracowanych rekomendacji i rozwiązań przez polskie uczelnie.

Przewidywane rezultaty EDUPRO mają charakter zarówno intelektualny (profile instytucji, rekomendacje, raport z badań w działaniu nad zmianą, strona internetowa projektu, publikacje naukowe i metodyczne) jak i promocyjny (konferencja, warsztaty dla interesariuszy). Projekt zakłada również efekty długofalowe jak  budowanie świadomości o znaczeniu LLL jako istotnej praktyce edukacyjnej przez upowszechnianie rezultatów projektu po jego zakończeniu i  wykorzystywaniu wszelkich możliwych otwartych zasobów do ich promocji.

Długofalowe korzyści z realizacji projektu EDUPRO dotyczą głównie instytucji kształcenia wyższego, które muszą otwierać się na różne potrzeby różnych grup studentów, uwzględniać zróżnicowany kapitał kulturowy swoich słuchaczy i akceptować zmieniające się formy i źródła wiedzy.