Prezentacje:

1) Prezentacja o proejkcie EDUPRO_Kurantowicz

2) Prezentacja_30 Years of Continuing Education and Lifelong Learning_University of Warwick

3) Prezentacja_Niepubliczna szkoła wyższa w Polsce jako integrator uczenia się przez całe życie_Aleksandra Grzesiuk

4) Prezentacja_Politechnika Warszawska _Andrzej Kraśniewski

5) Prezentacja_Uniwersytet Warszawski jako uczelnia ucząca przez całe życie_Agata Wroczyńsla


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

4 WRZEŚNIA 2015, GDAŃSK (POLSKA)

Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w Polsce, Wielkiej Brytanii
i Portugalii

Cele konferencji:

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stwarza szereg wyzwań w odniesieniu do potwierdzania przez polskie uczelnie efektów uczenia się poza edukacją formalną. W tej perspektywie podczas konferencji dyskutowane będą uczelniane rozwiązania funkcjonujące w uniwersytetach: Warwick (Wielka Brytania) i Algarve (Portugalia). Stanowią one przedmiot badawczych analiz, realizowanych w ramach projektu Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (EDUPRO), finansowanego w latach 2014-2016 z programu ERASMUS+. Dyskusja toczyć się będzie w świetle bogatych w tym zakresie doświadczeń szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii i Portugalii, a także polskich uczelni pioniersko praktykujących potwierdzanie osiągnięć spoza uczelni i wypracowujących interesujące rozwiązania w tym zakresie.

W związku z tym Organizatorzy zapraszają przedstawicieli polskich uczelni do dzielenia się podczas konferencji doświadczeniami dotyczącymi osiągania statusu uczelni uczącej przez całe życie, w szczególności potwierdzania efektów uprzedniego uczenia się (zgłoszenia do dnia 15 lipca 2015 r. na adres: wnsms@ug.edu.pl ).

Uczestnicy:

Przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji uczelni i inne osoby zainteresowane sprawami dotyczącymi idei uczenia się przez całe życia podejmowanej przez polskie szkolnictwo wyższe, w szczególności rozwojem systemów potwierdzania przez uczelnie osiągnięć zdobytych poza edukacją formalną.

PROGRAM SEMINARIUM

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Adres: Gdańsk, ulica Bażyńskiego 4 , sala S-211 (parter)

  • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
  • Koszt podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  • W celu rejestracji na konferencję – prosimy o e-mail do dnia 31 sierpnia 2015 r.: Magdalena Sawicz: wnsms@ug.edu.pl